Гидрогеологийн шавхалт туршилтын явуулын лаборатори

Тоног төхөөрөмжүүдийн техникийн хүчин чадал

Усны түвшний мэдээлэл цуглуулах төхөөрөмжүүд

Зарцуулалтын хэмжүүрүүд

Хувьсах зарцуулалтын насос

Шавхалтын ажлын мэдээлэл боловсруулалт

Тээвэрлэлт